Sunday, December 28, 2008

Mumbai Tuisunsuo 28/12/08 Vol 1 Issue 18

KOKIR THEI NISIEN

Jim D. Gangte

Sap thuvar chun “TIME AND TIDE WAITS FOR NO MAN” a ti a. Hun le tuifawn in tukhawm a nghak nawh tina a nih.

Pathien thuoina zarin kumkhat (2008) chu ei lo hmang zo nawk el ding chu a ni hih. Khawsawt khawm a um hle. Kumthar beiseina nei inla khawm hun liem ta hnung ha’n ei lunglai a fang vawng vawngin, ngailai a suk zuol nawk hlak. Keikhawm ka hun liem ta hnung hai ka hang thlirkirin, lunglai a sukthar hle ie. Rewind thei nisien chuh, rewind a bula tan that vawng ka nuom. Pathiennin hun hlutak ami pek hai hrefu lovin ka lo khawral mei meia, ka harsuok hlak chun, muol an milo liemsan ta der el sia, kir zai an rel nawh.Insirin kum hai hi ei in thla liem pei ding a hawi ngei.

Kum 2008 ei thla liem mek hi hang thlirkir seng ei tiu. Mi thenkhat ta ding chun- Ei hlawling kum, ei hrat kum, ei hmasawn kum, ei ruol dittak hai leh ei intuok kum, ei Hmangaitak ei tawng kum, sungkima dar ang ei leng kum, kum ropui, kum inchik tlak tak ni ngei atih. Nisienlakhawm, mi thenkhat hai ta ding chun – Ei hlawsamna kum, ei chan kum, ei hriselnaw kum, ei khawsawt kum, thlarau le taksa rama ei tlaksiet kum, ei Hmangai tak hai ei the kum, kum rinum,Elijah anga Jenipar thing hnuoia “A hun ta ie, Aw Lalpa,, tuhin ka hringna hi la el ta….” ti a hun ei hmang kum khawm a ni el thei.

Ei khawvel hmu dan le hmang dan an ang naw ang bawkin, ei thiltuok (experience) an ang naw hle. Ieng po khawm lo nisien, thil pakhat a chieng em em chu- ‘Hun in ami nghak naw a, Hun liem ta hnung ei ko kir thei bawk nawh.

Tirko Paula chun Philippi 3:13-14 ah hieng hin a hril “ Amiruokchu hi thil pakhat hi ka thaw hlak- Hnung tienga thil um hai chu thei nghila, hmatienga thil um hai chu banin, Krista Isua Pathien chungtieng kona san lawman hmu dingin, tiemchin tieng chu ka pan tal tal anih.”

Ka Unau dittakhai, hun liem ta hnung a, ei thil tuok nataktak hai (bitter experience) hai ah ei cheng zing chun, ei ni le ei ni eiin hrem mei mei a nih. Hmatieng ei fe pei na dinga dodaltu(obstacle) a ni lem hlak.Anih, rinum tamtak ei tuok hai hi theinghil intak hle sienkhawm hmatieng beiseina ei nei ani chun thei nghil hram hram tum ei tiu. Mihriem hratna ringawt chun chuh dozo nawng ei tih, Pathien hratna a innghat in do lem ei tiu. Chuong ang bawk chun, Tirko Paula chun, hnungtienga thil um hai a ti hin, ei hun liem ta hnunga ei hlawtlingna hai (success) khawm ei theinghil a ngai anih, a tina anih. Ei thilthaw that,hlawtlingna hai ah ei cheng zing chun ei kal chawi peina dingah dodaltu an ni ve thei anih. Chapona’n ei sipa, Pathien ei thei nghila, atawp a tuoksiet ei tuok rawp hlak anih.

Hienghai popo lei hin 2008 kum khan iengpo lo tuok inla khawm , ko kir thei pakhat khawm ei nei nawh, a liem chu aliem ani ta a, theinghilin hmatieng 2009 beiseina lien tak leh Pathien Malsawmna dawngtu eini thei na dingin ei lungril ngaituona hai siemthar in a tha lem, a ropui lem beisei in fe pei ei tiu.

Kum 2009 a hin, eini ringtu hai ta ding lem chun WONDERFUL PROMISES in a mi hmuok a nih. Pathien thil intiem ropui taktak hai chu hmua dawngtu eini ngei theina dingin ka ditsakna insangtak kan hlan cheu. Pathienin Malsawmin thuoi pei raw sen cheu.

Kumthar Chibai

“ KEI MI HUNG KO LA, LO DAWN KA TI CHEU A, THIL ROPUITAK HAI INTAK TAK I HRIET NAW CHU INEN TIR KA TI CHE”….(JEREMIA 33:3)RAM LE HNAM HMANGAINA

By.Rev.Kh.Thang Dailo

Tiemding: Luke 7:1-10

“…….A ma hi, hi hi i thawpek tlâk a nih. Ei hnam a hmangai a, kan inkhawmna in dâm a mi bawl pek a nih” an ta. (V 4-5).

Roman sipaizahotu siehlaw damnaw Isun a sukdam thu a hin chieng takin Pathien khoma ram le hnam hmangai hi a lawm ti hmu thei a nih. Sipaizahotu tir Juda upahai kha Isu kuoma an va fein a lo ngaipoimaw ngei dinga an ring leiin, “ei hnam a hmangaia” tiin a thilthra tawpêk hai an va hril a. Isu khoma a lo ngaipawimaw ni ding a na, an ni chu a zui nghal a ni kha.

Ram le hnam hmangai taka sin thawtu (Politicians, Govt.servants, NGO workers etc.) hai hi Pathien rongbawltu an nih. Amiruokchu tulai hin Pathien rongbawltu an ni zie an inhrietnaw lei le mipui khoma chuong ang chun ei ngai naw leiin ram le hnam a se deu deu niin an lang. Chuleichun hi thu hi ei ngaituo le thawthar a trul em em el. Ei Pathienthu bok chun, Thilthra thaw dinga Isu Krista a chun siema umin, a ma kutsuiok ei ni sia. Chu thilthra thaw chu ei umna dingin Pathienin a buotsai lawk a nih”(Ephesi 2:10) a tih a).

Ram le hnam hmangaitu chun a hnuoia thil hai hi ei hriet le thaw dinga thra niin an lang.

1- Pathienthu hi lien taka ei inhuoptir a trul a. Tulai trong taka social gospel / ministry an ti rongbawlna hi ei ramin ei trul em em. Samdamna (piengtharna) thu le ei Camp thaw hai chau ni lovin Social tieng rongbawlna hi ei uor a trul sa tah a nih.

2- Mihriem thaw dinga Pathienin a ruot hmasa tak chu thilsiem hai enkolna a nih. “Chun Lalpa Pathien chun mihriem chu a thruoi a, Eden huon enkol dingin a sie ta a”(Gen 2:15). Entirna dingin, Sorkar forest departmenta sinthawtu hai hin Pathiena an mawphurna an hriet naw leiin ei ram thing le ruo, boruok le ransa chenin ei sukse nasa a. A departmena thawktu hai hlakin hlaw lâkna chauvin an hmanga. Mani posting-na a um khom an um mumal noh. Tulai khawvelin harsatna a tuok le buoipui tak chu environmental problems a ni tah. Hi thil ringot khom hi missionary field pawimaw em em a nih.

3- Mani sin senga ringum taka thaw hi Pathien lawm zawng le ram le hnam ta dinga rawngbawlna ropui a nih. “Thilthra thaw dinga Isu Krista a chun siema umin, a ma kutsuiok ei ni sia. Chu thilthra thaw chu ei umna dingin Pathienin a buotsai lawk a nih”(Ephesi 2:10).

Thilthra thawna dinga Pathienin a mi siena hmun chu ei office le sinthawna seng hi a nih. Ringum taka i sin i thaw chun Pathien rongbawltu i nih.

Martin Luther(Reformer) chun hieng hin a hril a: “The maid servant who daily sweeps the kitchen does a good job as much as the priest who performs daily in the temple. Not because she sings Christian songs while sweeping but because God loves clean kitchen. And a cobbler is a good Christian not because he put cross sign in the shoes he made but because he made good shoes. God appreciates good craftsmanship and good products”.

Baroda 24/12/2008CHANCHIN LAWRKHAWM

## MT Editorial Board Member le ei tlangval suong em em,,(a thang lova Sermu thur theilo,) James Daihmingthang chun Desk- top thar (Made in Baroda) alo nei ve bur tah.MT chun a thilthar nei hi a lawmpui hle.Tuisunsuo hnar suk hrattu hmangruoa anchangtir ngei ei beisei.Pathienni nawk inchawng a tum thu ei dawng bawk. Baroda hai Christmas Gift- exchange chu a tha bik hle.

## Pi Zairemsung le Nk. Lawmi hai chu an sin le inzawmin Goa tieng Krismas khom einilai hmang hman lovin an inzin. Ni iemani chen an cham ding ti thu ei lo dawng. Kum hlui inthlana le kum thar bek chu ei ni lai an hung thang hman ei beisei. Papui thenkhat sun inlo, zan meng lo khawpa khawsawt an um zeuzeu .

## Pu Darthangluoi le a sunghai chu Krismas hlimtaka Mumbai a an hmang zo hnungin Kumhlui inthlana le Kumthar hmang dingin zani khan Goa tieng an lo liem tah.Kumthar an zu tuok zovin tarik ni 3 hin Mumbai tieng an hung kir nawk beisei ani.

## Nk Lalengzam Joute le tlangval Bengdang hai chu zani khan Shillong tieng panin Amchi Mumbai anlo suok san ta.Anni hi kumthar January ni 8 hin Kohran dan thienghlimin kut- in-suina nei an ti.Nupa hlim thei tak hung ni ngei dingin MT chun a ditsakna anhlan.

## Tulai Mumbai boruok inthlak thleng leiin Hritlang, khawsik, luna, Sung khaw hri an leng nasa leiin mitin fak le dawng tieng panga fimkhur seng ei tiu.

No comments:

Post a Comment