Thursday, May 8, 2014

MANDATES OF HMAR CHRISTIAN FELLOWSHIP (HMAR CHRISTIAN FELLOWSHIP MUMBAI 7TH FOUNDING DAY)


By Samuel L Songate

Hmar Christian Fellowship (HCF) hi India khawpui hmun hran hrana chêng le khawsa abîkin Hmar ṭawng hmang haiin pawl bîk umloa Pathien ei biek (worship) tlângna a nih a. Pathien zâr chauhin HCF hi khawpui dang dang hieng – Delhi, Guwahati, Pune, Bangalore, Mumbai, Chennai, Silchar, Chandigarh, Kolkata, Kohima, Dimapur le Pailapool  a hai  a ngir tah a, sienkhawm hieng khawpui dang danga HCF hai indin an hung ni dan ei sui chet chet chun HCF hi pawl (denomination) anga sukdar le inzau pei nuomna lungril anthawka suok a ni nawh a, chu nek hman chun hnam dang kâra cheng le khawsa Hmar ṭawng hmang hai in tu pawl kha pawl ti bik umlo a mani ṭawng ngeia Pathien chawibiek (worship) an thlâkhla leia suok chu a ni tak a nih!

Ei khuo le veng tienga pawl (denomination) hran hrana inlawi hlak, veng dang le khaw dang danga um, annawleh khaw hmunkhat le veng hmunkhat nisi, iengtik khawtika Pathien la chawibiek tlàng ngailo hai khawpuiah Lalpa’n a mi ṭhuoi thlâk a, ei tum lei reng khawm niloa hmunkhata Pathien ei hang biek tlàng el hi ei ngaituo chet chet chun Lalpa’n thiltum a nei a nih ti naw ruol an nawh. Ei hriet ding pakhat chu HCF hi pawl (denomination) a ni nawh a, Kohran (Church) ruok chu a nih.  A san chu ei Bible in chieng takin kohran chu Krista taksa (body of Christ) tiin a mi hril pek a. Chuleiin Krista taksa (Krista hringna neitu taphawt) chu Fellowship, ICI, EFCI, EAC, RPC, Methodist etc. ah inkhawm sien khawm kohran indiktak a nih. Hi baka hin Kohran chu Krista mo (bride of Christ) ti damin ei Bible chun a mi ziek pek bawk. Chuleiin HCF-a inkhawm hai hi kohran an ni nawh ei ti chun Krista taksa / Krista mo khawm an ni nawh ei tina ang tluk ning a ta, chu chu Bible leh an kal tawp a nih.


Ei hriet chieng dinga pawimaw pakhat chu HCF, ICI, EFCI etc. hai hi kohran hai Pathien biek tlangna hming chauh an nih a, kohran tak tak chu Krista’n a thisena an chawk tah, Isu Lal le Sandamtu a pawma, a hringna inṭawmpuituhai hi ei ni lem. Khawpuia HCF hming puta inkhawm hai khawm hi mi piengthar indik tak ei ni phawt chun kohran indiktak ei ni ve a nih. Chuleiin Bible in kohran mawphurna le kohran thaw dinga a tihai chu ei mawphurna le ei thaw ding khawm a ni ve vawng a nih.  Khawpuia HCF umhaiin ei phursuok ngei ngei ding ei Pathien thu anthawka ei hmu thei a pawimaw zuol bik pali chauh hei tarlang ei tih.

Worship – Pathienin mihriem a siemna san laia pawimaw tak pakhat chu Ama chawibiek (worship) hi a nih. Worship ti hin Pathien inpâka hlasak le ṭawngtai chauh a kawk nawh a, Pathien hi a mi siemtu, a min tlantu, ei Pa le ei hringna neitu, ei hringnun le ei lungrila lal tak le thuneitu tak, a mi hmangaitu tak le ei hmangai tak ding, ei iengkima ei iengkim, ei thilneihai po po pumin Ama ta ei nih ti hi thu le hla le nungchang le changzie po poa puongsuok le tarlang a ni tawp el a nih.

Worship hi Pathienin a ngaipawimaw em leiin Israel hai kuoma Dan sawm a pek a khawm khan a hmasatakah “…Kei naw chu Pathien dang nei naw rawh” ti a nih a, chun a dawtah “Milim bie naw rawh”  tiin a zui nawk a nih! Ei Pathien hin thil dang po po neka an lâu tak chu Ama ei worship naw hi a nih!

Chuleiin khawpuia ringnawtu le milim bie mipui a nuoi têl nitina inzi nuoi nuoihai kâra chêng eini Chanchinṭha in a zawng suok Hmar nauhai hin ei ngaipawimaw tak ding chu Pathien worship hi a ni tawp el ding a nih. Dik char chun ringnawtuhai laia Chanchinṭha ei va hrila rawng ei va bawl nasan khawm ieng dang niloin Pathien hring, Pathien indiktak chu an hrieta an worship ve theina ding a ni lem a nih.

FellowshipFellowship ti thumal hi Greek ṭawng ‘koinonia’  anthawka inlet a na, a um zie tak chu ‘sharing in common’, ’communion’   tina a nih. Thuthlung Thar kohran hai kha nitin an in fellowship  tuo hlak ti Bible-ah ei hmuh. Pathien thu le thlarau thil chauh an in-share tuo nawh a, fak-le-dawn le sum-le-pai chenin a nei le neinawhai lungruol takin an in-share tlàng hlak a nih. Bible ei en chun fellowship hi Kohran ‘characteristic’ laia pawimaw tak pakhat a nih. Chuleiin Kohran le fellowship hi ṭhe thei an nawh. Fellowship a um nawna kohran chu kohran hrisel a ni thei nawh. Chuleiin Hmar Christian Fellowship hai hin fellowship ti thumal hi hming ringawta put loin a taka phursuok ngei dingin ṭhang la thar nawk seng ei tiu!

Discipleship -  Isu’n vâna a lawn tawm khan a ṭhuoihruoihai kuomah, “Hnuoi le vana thuneina po po ka kuomah pek an tah. Chuongchun fe unla hnam tina mi ṭhuoihruoihai (disciples) siem unla…” tiin thucha a mâksan pek a. Ama Isu a damlaia a rawngbawlna khawm kha ei hang sui lêt chun a hun tam lem deu thaw kha a ṭhuoihruoihai inchuktirna (discipleship training) in a hmang a nih. Chuleiin discipleship hi ei ngaitha ding an nawh.

Khawpuia hung hai hi a ṭhen sin neiin an um sawng a, a ṭhen inchuk zoin ei ram tieng an kîr nawk a, ṭhenkhat India ram puo tieng dam an suok mek bawk a. Chuleiin hieng member hai hi an um sung ngeia disciple ni dinga lo buotsai chu Hmar Christian Fellowship mawphurna a nih. An inchukna zoa ei ram tienga an kîr annawleh sin dang zawm dinga hmun danga ringnawtuhai kâra an va umna hmuna khawm  kohran ban pawimaw tak nia Krista hnungzuitu  ringumtak an ni pei theina dinga thlaraua lo keihruoi kha ei mission pawimaw tak pakhat a nih!

Missions & Evangelism – Ringtuhai hi ei Bible chun  hnuoi machi (salt) annawleh khawvel var (light of the world) a mi ti a nih. Ei nuom le ei pei thu niloin hnuoi suk al tu ding le khawvel inthim el var tu dinga Lalpa’n a mi ti a nih. Ni naw sien chu a sandamna ei chang char khan suol le thina le natna hai tawk buoi phak lo dingin  a kuom tieng mi ṭhuoi dai tang a tih. Chuleiin ringtu indiktak ei nih a, taksa hrisel taka ei la um a ni chun Lalpa’n khawvela hin a san um in (mission neiin) a mi la sie a nih ti hi pawm tawp el ding a nih.

Chuleiin ei umna hmun seng le ei sinthawna hmun a hai Krista Chanchinṭha nunpui tu ding le puong suok tu ding ei nih. Govt. office, banking sector, private company, BPO, retail, spa le showroom le a dang danga sinthawhai le business thawhai khawmin mani sin sengah ringumna, indikna le taimakna hai hmangin ṭawng suok kher lo khawmin nitinin Chanchinṭha ei hril zing thei. Chuong ang bawkin nitina ei kawl le vela thlarau bohmang chatuon hrem hmuna fe dinghai le khawvel thila inhnêmna ding neilo riengvai le suol saltanghai kuoma va fe suoka Chanchinṭha hril dinga ko khawm ei ni bawk. Mani ngei va pên suokin ei va hril thei naw a ni khawma ei aia hriltu ding missionary annawleh evangelist bêk tir suok annawleh sum-le-paia ṭhangpui chu ei mawphurna lieu lieu a nih.

Thutlângkawmna: Hmar Diaspora - Judahai history-a thilmak deu pakhat chu BC 596-586 lai vela Babylon sala ṭhuoia an um khan Pathienin zawlnei Jeremia fethlengin Babylon sala intanghai kuoma khan hieng hin thu a hril a - For I know the plans I have for you,”  “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” (Jeremiah 29:11 NIV). Pathienin an sal intangna hmuna khawm khan an ta dinga thil ha thil tum (plan and purpose) a lo la nei zing a, chuleiin in (house) dâm bawla inbêngbel ding le, lo le huonhai neia an lo hmasuokhai fa-a dawn ding le, nuhmei pasalhai inneia nau le tehai khawm neia inthlapung dingin a hril a nih.  Pathien thu tiem ang ngeiin Babylon salah kum 70 an intâng hnungin Jerusalem-ah ṭhuoi kîrin an um nawka Jerusalem kul indin thar nawktu le hluo nawktu an la hung ni a nih.
Chuong ang bawkin khawvel map-a Israel ram a hung chuong nawkna dinga thawhlawk tak hai chu Europe le khawvel hmun tin ram tina indar hnam dang kara khawsa Jewish Diaspora hai kha an nih. An ṭawnghai chen inhmang hielin khawvel pumpuiah indar suok vawng hai sien khawm an umbûmna hmun phawtah synagogue an indin peia chu chu an Pathien YWEH (Jehovah) an worship na, an identity, an tradition, an culture le an literature (thu le hlahai) humhimtu le vawnghringtu, hnam anga an dam khawsuokna bulpui tak a nih.
Eini Hmar ṭawng hmang khawpui hmun dang danga ei thu le hla niloa um dar Hmar Diaspora hai ta ding chun Hmar Christian Fellowship hi ei ‘synagogue’ a nih. Taksa ram taka ei hnam keikhawmtu le ei ṭawng sukhring zing tu, ei thu le hlahai vawnghimtu - Culture and Religious Centre a ni tawp el a nih. Chuleiin ei umbûmna hmun phawtah tu pawl kha pawl tiloa inthuruol taka hnama mi siemtu ei Pathien hi lunginruol taka ei worship tlânga, identity thar mi petu Gospel Chanchinṭha hi ei chel phawt chun ei Pathien chawimawiin um a ta, ei ram le ei hnam khawm indintharin la um ngei a tih!

 (Pune, March 29, 2014)

No comments:

Post a Comment